Moto

Cestou necestou

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou ve Velkém Meziříčí děti a mládež ve věku 10ti až 20ti let,a ve Velké Bíteši děti a mládež ve věku od 8 až do 20ti let, kteří se právě nacházejí ve městě Velké Meziříčí, či Velké Bíteši a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:
 • problémy ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví)
 • problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, časté stěhování)
 • vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami)
 • volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy,gambling)
 • problémy se zákonem (přestupky, trestné činy)
 • nezdravý životní styl (nezdravé hubnutí, sebepoškozování)
 • pasivní trávení volného času (nuda, žádné koníčky a zájmy)

Cíle

 • Předávat dětem a mladistvým informace týkající se rizikového chování mládeže (problematika závislostí užívání návykových látek, záškoláctví, porušování zákonů apod.) a běžného fungování ve společnosti.

 • Vytvářet prostředí, kde se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými problémy a společně je řeší.

 • Podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení jejich problémů.

 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.

 • Odstraňovat bariéry při navazování přátelství (začlenění mládeže do skupiny vrstevníků).

Zásady

 • nízkoprahovost – služba je realizována tak, aby byla zájemci/uživateli maximálně dostupná (služby jsou poskytovány bezplatně, provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka)

 • respekt – uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů, s výjimkou těch, které jsou v rozporu s charakterem služby (např. rasistické urážky)

 • anonymita – uživatelé nemusejí uvádět osobní údaje (pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení)

 • mlčenlivost – pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobnostní atd.)